Kushtet e Fese

Me emrin e All-llahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit Hyrje Lavd-falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave. Qoftë bekimi mbi të dërguarin e Tij, Muhammedin, mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut. Iu rreka këtij punimi, duke dashur t’i përshkruaj në mënyrë sa më të shkurtë kushtet që All-llahu i përcaktoi për njerëzit që dëshirojnë ta besojnë...