Pasqyra e Lutjeve Islame

Lista e lutjeve me përkthimet: Shkurtesa Arabisht Përkthimi Tekbir All-llahu Ekber All-llahu është më i Madhi Subhaneke Subhaneke All-llahumme we bi hamdike we tebarekesmuke we te’ala xhedduke we la ilahe gajruke Dëlirësia të takon Ty, Zoti im, dhe falënderimi, emri Yt është i bekuar, e lartësuar është Madhështia Yte, s’ka hyjni pos Teje E’udhu bil-lahi E’udhu...